CHÍNH SÁCH BẢO MẬT & QUYỀN RIÊNG TƯ

Dưới đây là toàn bộ các điều khoản được sử dụng cho trang web https://auto.ritavo.com. Xin vui lòng đọc kỹ toàn bộ mọi thông tin bên dưới. Nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi bất kỳ khía cạnh nào trong các điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi sau đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email sau – shacmanritavoauto@gmail.com

Khi truy cập nội dung của auto.ritavo.com, bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu ở đây và cũng chấp nhận Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, bạn không nên tiếp tục sử dụng trang web và rời đi ngay lập tức.

Bạn đồng ý rằng bạn có thể không được sử dụng với bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào và bạn sẽ tôn trọng tất cả các luật và quy định hiện hành.

Bạn đồng ý không sử dụng trang web theo cách có thể làm giảm hiệu suất, làm hỏng hoặc thao túng nội dung hoặc thông tin có sẵn trên trang web hoặc làm giảm chức năng tổng thể của trang web.

Bạn đồng ý không làm tổn hại đến bảo mật của trang web hoặc cố gắng truy cập vào các khu vực được bảo mật của trang web hoặc cố gắng truy cập bất kỳ thông tin nhạy cảm nào bạn có thể tin là tồn tại trên trang web hoặc máy chủ nơi nó được lưu trữ.

Bạn đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi khiếu nại, chi phí, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí bao gồm các khoản phí pháp lý phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện nào trong thỏa thuận này và bạn sẽ đồng ý nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web.

Việc sao chép, phân phối trong bất kỳ phương pháp nào dù trực tuyến hay ngoại tuyến đều bị nghiêm cấm. Công việc trên trang web và hình ảnh, logo, văn bản và các thông tin khác là tài sản của https: //auto.ritavo.com (trừ khi có quy định khác).

Từ chối trách nhiệm

Mặc dù chúng tôi cố gắng hoàn toàn chính xác trong thông tin được trình bày trên trang web của chúng tôi và cố gắng giữ thông tin cập nhật nhất có thể, trong một số trường hợp, một số thông tin bạn tìm thấy trên trang web có thể hơi lỗi thời.

www.https: //auto.ritavo.com có quyền thực hiện bất kỳ sửa đổi hoặc chỉnh sửa nào đối với thông tin bạn tìm thấy trên trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Thay đổi Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi và sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã đề cập ở trên.

Sửa đổi lần cuối: 12-11-2019

Terms and Conditions of https://auto.ritavo.com

Below are the Terms and Conditions for use of www.https://auto.ritavo.com. Please read these carefully. If you need to contact us regarding any aspect of the following terms of use of our website, please contact us on the following email address – shacmanritavoauto@gmail.com.
By accessing the content of www.https://auto.ritavo.com ( hereafter referred to as website ) you agree to the terms and conditions set out herein and also accept our Privacy Policy. If you do not agree to any of the terms and conditions you should not continue to use the Website and leave immediately.

You agree that you shall not use the website for any illegal purposes, and that you will respect all applicable laws and regulations.

You agree not to use the website in a way that may impair the performance, corrupt or manipulate the content or information available on the website or reduce the overall functionality of the website.

You agree not to compromise the security of the website or attempt to gain access to secured areas of the website or attempt to access any sensitive information you may believe exist on the website or server where it is hosted.

You agree to be fully responsible for any claim, expense, losses, liability, costs including legal fees incurred by us arising from any infringement of the terms and conditions in this agreement and to which you will have agreed if you continue to use the website.

The reproduction, distribution in any method whether online or offline is strictly prohibited. The work on the website and the images, logos, text and other such information is the property of www.https://auto.ritavo.com ( unless otherwise stated ).

Disclaimer

Though we strive to be completely accurate in the information that is presented on our site, and attempt to keep it as up to date as possible, in some cases, some of the information you find on the website may be slightly outdated.

www.https://auto.ritavo.com reserves the right to make any modifications or corrections to the information you find on the website at any time without notice.

Change to the Terms and Conditions of Use

We reserve the right to make changes and to revise the above mentioned Terms and Conditions of use.

Last Revised: 12-11-2019